Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

ervaringsdeskundigen

Co-producerenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 10:25:09

In het zorg- en welzijnslandschap wordt de meerwaarde van het samenwerken met en het inschakelen van ervaringsdeskundigen steeds meer erkend: de effectiviteit van en de tevredenheid over de hulpverlening verbeteren en de sensitiviteit van zorginstellingen voor de noden van hun gebruikers verhoogt waardoor de gebruiker-gestuurde aanpak groeit. De kennis van ervaringsdeskundigen is aanvullend op de kennis van de professionele hulpverleners. De verschillende initiatieven die zorg- en welzijnsdiensten nemen om ervaringsdeskundigen actief in hun werking in te schakelen zijn dan ook voorbeelden van participatie op het niveau van coproduceren.

  • Comments(0)//werkboek.gebruikersparticipatie.be/#post8

klein maar 'groots'

Co-producerenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 10:23:11

In de literatuur over gebruikersparticipatie in de zorg- en welzijnssector zijn er weinig voorbeelden van methodieken op dit niveau terug te vinden. Meer nog, dit niveau van participeren wordt vaak niet opgenomen in de participatieladder. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn enerzijds het feit dat het niveau “coproduceren” zeer dicht aanleunt bij het eerstvolgende niveau “meebeslissen”. Hoewel verschillende methodieken misschien als primaire doelstelling het coproduceren hebben, situeert het effect van deze methodieken zich toch vaak op het hogere niveau van meebeslissen zodat ze bij dit hogere niveau ingedeeld worden. Anderzijds is het ook mogelijk dat het begrip coproduceren, en de invulling die eraan gegeven wordt, te hoge verwachtingen creëert over het te bereiken resultaat van deze coproductie. Hierbij is het dan belangrijk op te merken dat coproduceren om ‘op het eerste gezicht’ kleine samenwerkingsverbanden kan gaan, die evenwel, ingebed in een visie rond participatie, een wezenlijk verschil uitmaken en dus zeker ook ‘groots’ kunnen genoemd worden.

  • Comments(0)//werkboek.gebruikersparticipatie.be/#post7

échte samenwerking

Co-producerenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 10:21:12

Op het vierde niveau van de participatieladder, het coproduceren, is de gebruiker een echte samenwerkingspartner. De gebruiker en de zorgverlener stellen in onderling overleg een agenda op en zoeken samen naar oplossingen waar alle partijen zich kunnen in vinden. Een belangrijk verschil met de voorgaande niveaus is dat de zorgverlener zich vanaf dit niveau wel verbindt aan de uitkomsten van de gesprekken, of anders gezegd: de gebruiker is vanaf dit niveau een evenwaardige partner.

  • Comments(0)//werkboek.gebruikersparticipatie.be/#post6